Giới thiệu công ty Busadco

Công ty Busadco thành lập ngày 18/6/2003 theo quyết định số 5884/QĐ-UB của UBND tỉnh BR-VT và được chuyển thành Công ty TNHH MTV theo Quyết định số 2465/QĐ-UB ngày 23/7/2008 của UBND tỉnh BR-VT. Busadco được công nhận là Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ tại Giấy chứng nhận số 01/DNKHCN ngày 13/4/2009 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh BR-VT. 

Busadco là Doanh nghiệp khoa học & công nghệ đầu tiên của cả nước với cơ cấu tổ chức là Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên, tổ chức theo mô hình Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và  kiểm soát viên, gồm: Ban Tổng Giám đốc; 20 đầu mối trực thuộc, 02 Công ty con, 05 Chi nhánh, 06 phòng chức năng và 07 Ban quản lý dự án. Tổng số CB - CNV của Công ty đến thời điểm 31/12/2015: 661 người, trong đó có 207 kỹ sư và cử nhân chuyên ngành, 20 thạc sĩ, 01 tiến sĩ.

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR - VT (BUSADCO) là một Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoạt động công ích theo mô hình Công ty Mẹ - công ty Con được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận là doanh nghiệp Khoa học Công nghệ.

Xem tiếp...