Ban điều hành
In bài này

 

 

Ông Nguyễn Võ Khoa  - Phó Tổng giám đốc Công ty

- Quản lý dự án nguồn vốn ODA khu vực Thành phố Vũng Tàu

- Quản lý dự án nguồn vốn ngân sách khu vực Thành phố Vũng Tàu

- Quản lý dự án quy hoạch thoát nước khu vực Thành phố Vũng Tàu

- Quản lý dịch vụ kinh doanh xây lắp khu vực Thành phố Bà Rịa và các huyện