Ban điều hành
In bài này

Hoang Van Ngan

Ông Hoàng Văn Ngân  - Giám đốc Ban Kinh tế - Kỹ thuật