1. Kênh, mương BTCT, BTCS thành mỏng đúc sẵn

 

         2. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển