1. Thiết bị nạo vét hệ thống thoát nước
 2. Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn – Hố thu nước mưa và ngăn mùi
 3. Gối công bê tông đúc sẵn;
 4. Hố ga bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Giếng thăm hình hộp
 5. Bó vỉa bê tông đúc sẵn
 6. Hào kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn;
 7. Tấm BTCT đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường.
 8. Dải phân cách;
 9. Kênh, mương BTCT, BTCS thành mỏng đúc sẵn;
 10. Tấm đan các loại.
 11. Cống tròn, công hộp BTCT các loại;
 12. Cầu phao lắp ghép;
 13. Cầu mố rỗng -
 14. Lan can lắp ghép
 15. Chân kè bao tiêu thoát nước