1. Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh.
  2. Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt.
  3. Tấm BTCT đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường.
  4. Kênh, mương BTCT, BTCS thành mỏng đúc sẵn;
  5. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển– theo QĐCNĐ