Sản phẩm phục vụ Nông nghiệp
In bài này

 

  1. Bể tự hoại bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn dùng cho nhà vệ sinh.
  2. Bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn - Bể lọc chậm và bể chứa nước sinh hoạt.
  3. Tấm BTCT đúc sẵn gia cố mái kênh và lát mặt đường.
  4. Kênh, mương BTCT, BTCS thành mỏng đúc sẵn;
  5. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển– theo QĐCNĐ